ทางบริษัทมีนโนบาย รับประกันสินค้าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่จัดส่ง จนถึงมือท่านอย่างปลอดภัย กรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหาย ในขณะจัดส่ง ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากมีปัญหาการใช้งานที่เกิดจาดความผิดพลาดในการผลิต ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ท่านตามข้อตกลง และเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

ก่อนจัดส่งสินค้าถึงมือท่าน ทางบริษัทได้ทำการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดว่า สินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อุปกรณ์ครบถ้วน พร้อมกล่องดั้งเดิมทุกประการ ดังนั้นท่านสามารถมั่นใจในคุณภาพของสินค้าได้อย่างเต็มที่

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับประกันสินค้ากรณีชำรุดบกพร่อง

1. ขอบเขตสินค้าและที่อยู่ในความหมายของ “นโยบายรับประกันหากสินค้าชำรุดบกพร่อง” นโยบายรับประกันหากสินค้าชำรุดบกพร่อง ให้หมายความถึงผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ในกรณีที่สินค้าทางบริษัทส่งไปถึงผู้ซื้อ เป็นสินค้าชำรุดบกพร่องหรือสินค้ามีสภาพไม่เรียบร้อยตามปรกติของสินค้านั้น เช่นสินค้ามีตำหนิ สินค้าเสียหาย และสินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตามปรกติของประเภทสินค้า

     1.1 สินค้าประเภทกล้องติดรถยนต์ โดยสินค้าดังกล่าวยังคงต้องมีป้ายสินค้าอยู่ครบถ้วนในสภาพเดิม ไม่มีร่องรอยการหล่น แตกร้าว หรือได้รับความเสียหายจากการใช้งาน และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่อยู่ในกล่อง ต้องอยู่ครบถ้วน

     1.2 ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขของสินค้าที่อยู่สภาพปรกติเท่านั้น

 

สินค้าที่มีลักษณะผิดปรกติไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน หรือการรับประกันสิ้นสุดลง มีดังต่อไปนี้

1. สินค้าที่มีร่องรอยการทำหล่น แตกร้าว หักงอ

2. สินค้ามีคราบน้ำ ตะไคร่น้ำ หรือมีร่องรอยการถูกแช่ในน้ำ

3. สินค้ามีรอยไหม้ มีรอยร่อนของลายวงจรใน PCB หรือ PCB มีคราบไหม้ เนื่องจากฟ้าผ่า หรือไฟเกิน

4. สติ๊กเกอร์รับประกันถูกแกะออก

5. การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้า ภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น

6. ความเสียหายที่เกิดจาก การใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคำแนะนำการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ หรือ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว รวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่างๆ เข้าไปด้านในตัวผลิตภัณฑ์ ความเสียหายดังกล่าวนี้อยู่นอกเหนือ การรับประกัน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามบัตรรับประทัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่ และบริการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น

7. หากพบว่ามีการดัดแปลงสินค้า หรือ Void ที่ติดกับสินค้า มีรอยฉีกขาดหรือหลุดหายไป ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน